کشاورزی ارگانیک چیست؟به چه محصولاتی ارگانیک اطلاق میشود؟باغبانی ارگانیک

تعریف کشاورزی ارگانیک:

کشاورزی ارگانیک چیست؟
کشاورزی ارگانیک سیستم تولید محصولات کشاورزی و دامی است که بهداشت اکوسیستم های کشاورزی را همزمان با تولید غذای سالم و ناب ارتقا می دهد و در آن از مصرف کودهای مصنوعی ، آفتکش ها و تنظیم کننده های رشد وافزودنی های خوراک دام و آنتی بیوتیک ها خودداری می شود. به عبارت دیگر در این سیستم ، تولید محصول به روش طبیعی یعنی هماهنگ با طبیعت و زنجیره طبیعی موجودات زنده صورت می گیرد.

کشاورزی ارگانیک

اصول کشاورزی ارگانیک چیست؟

*تولید غذا با کیفیت بالا و در حد کافی
*همگامی با طبیعت به جای سلطه گری و چیرگی بر آن
*تقویت چرخه های بیولوژیکی در سیستم های زراعی ، شامل تقویت میکروارگانیسم ها ، فون و فلور خاک و افزایش تنوع
گیاهی و حیوانی
*حفظ و افزایش حاصلخیزی خاک ها در دراز مدت
*بهره گیری از منابع تجدید شونده تا حد امکان
*فراهم نمودن شرایطی از زندگی برای دام ها که امکان بروز رفتارهای غریزی را برای آنها فراهم سازد.
•جلوگیری از بروز تمامی اشکال آلودگی ناشی از عملیات مختلف کشاورزی
*حفظ تنوع ژنتیکی سیستم کشاورزی و محیط اطراف ، شامل حفاظت از گیاهان و زیست گاه های طبیعی
*امکان کسب در آمد کافی برای زارعان و جلب رضایت آنها و نیز ایجاد محیط کار سالم
*در نظر گرفتن اثرات گسترده تر اجتماعی و اکولوژیکی سیستم زراعی

کشاورزی ارگانیک

فواید کشاورزی ارگانیک و محصولات ارگانیک چیست؟

گیاهان تولید شده به روش ارگانیک سالمتر بوده و بعنوان غذاهای خوشمزهتر برای تغذیه انسان و حیوانات میتوانند بکار رود. این محصوالت خطر ابتلا به بیماریها بویژه انواع سرطانها را کم میکند، خاک را سالم نگه میدارد و به حفظ سالمت جوامع روستایی کمک میکند.

محصولات ارگانیک

سایر فواید کشاورزی وباغبانی ارگانیک:

۱ -در کشاورزی ارگانیک آب توسط مواد شیمیایی آلوده کننده مانند کودهای مصنوعی آلوده نمیگردد.

۲ -در کشاورزی ارگانیک فرسایش خاک تا ۵۰ درصد کاهش مییابد و حاصلخیزی خاک حفظ میگردد.

۳ -در کشاورزی ارگانیک به علت عدم استفاده از سموم آفت کش و علف کش تنوع زیستی ۵۷ درصد بیشتر است.

۴ -کشاورزان در معرض سموم و مواد آلوده کننده کمتری قرار میگیرد.

کشاورزی ارگانیک

فواید مصرف محصولات ارگانیک:

* ارزش غذایی بالاتری دارند، میزان ویتامین C ،کلسیم، منیزیم، آهن و فسفر در مواد غذایی ارگانیک بیشتر است.

* مواد غذایی ارگانیک از تجمع و تشکیل مواد مضر بیماریزا در بدن جلوگیری میکند.

* محصوالت ارگانیک فراوری شده سالمتر بوده و فاقد افزودنیهای غذایی میباشند.

* خوشمزه و خوش طعم تر هستند.

 

راهکارهای تولید محصولات باغبانی ارگانیک چیست؟

برای زارعینی که از روشهای معمول تولید استفاده مینمایند تولید محصول ارگانیک در یک سال به سادگی امکان پذیر نمیباشد و چندین سال باید از زراعت آن بگذرد تا کشاورزان یاد بگیرند که چگونه حاصلخیزی خاک را حفظ و یا با آفات و بیماریها مباره کنند. ابتدا جلوگیری از زیان مالی امکانپذیر نمیباشد ولی میتوان آن را به حداقل رساند.

انتخاب واریته مناسب

بدون شک از نظر عدم استفاده از مواد شیمیایی نوع رقم بسیار مهم است و باید واریته هایی تهیه گردد که ضمن مقاوم بودن به آفات و بیماریها قادر به ارائه راندمان بالاتری هستند.

انتخاب محل کشت

انتخاب جای کشت مهمترین مسئله در تولید محصوالت ارگانیگ میباشد انتخاب مزرعهای که ازمواد غذایی تهی و دارای مشکل دائمی علفهای هرز باشد سبب کاهش میزان تولید خواهد شد.

کنترل علفهای هرز:

استفاده از علفکش در زراعت ارگانیک ممنوع است. در زراعت ارگانیک علفهای هرز باید از طریق مکانیکی، دستی، آفتاب دهی از بین بروند در این حالت استفاده از کولتیواتور بسیار ایدهآل میباشد.

حاصلخیزی خاک

به منظور دستیابی به یک برداشت اقتصادی حاصلخیزی خاک باید همواره حفظ شود.این امر میتواند با استفاده از کودهای پوسیده حیوانی صورت پذیرد. همچنین کودهای سبز باعث افزایش مواد آلی خاک میشوند.

به منظور اطلاع خوانندگان آفت کشهایی که پایه مواد معدنی، مواد آلی طبیعی و یا فرآوردههای بیولوژیکی داشته باشند بطور مختصر معرفی میگردند.

۱ -پودر سیلیسی:

از این پودر میتوان برای کنترل آفات انباری و نگهداری دانه هایی نظیر غالت استفاده نمود. بدیهی است محصوالتی که این پودر به آنها افزوده شده است. قبل از مصرف باید الک شوند.

۲ -گوگرد معدنی(سولفور):

به صورت پودر )گردپاشی( و نیز به شکل پودرهای قابل تعلیق در آب و به صورت گردپاشی برای کنترل سفیدکهای حقیقی، و برخی دیگر از بیماریهای قارچی و کنترل کنه های گیاهی استفاده میشود.

۳ -محلول بوردو :

محلولی است که از ترکیب سولفات مس و آب آهک تشکیل میشود و برای کنترل بیماریهایی مثل سفیدکهای داخلی به کار میرود.)به ویژه سفیدک داخلی مو(

۴ -چریش:

این مواد از درخت نیم یا چریش استخراج میشود و خاصیت حشره کش دارد. این عصاره مانع تکمیل چرخه زندگی حشرات میشود. این گیاه به فراوانی در هرمزگان و بلوچستان یافت میشود.

۵ -پیرترین:

این آفت کش از گیاه پیرتروم و بعضی از گیاهان خانواده کاسنی استخراج و َ معموال به صورت پودر )گردپاشی( ارائه میشود.

۶ -نیکوتین:

نیکوتین از حشرهکشهای مؤثر و قدیمی است این ماده در برگهای توتون و تنباکو به فراوانی یافت می َ شود که عمدتا برای کنترل آفات مکنده به خصوص شته ها و زنجرک مناسب است.

آفت کشهای بیولوژیک :

امروزه برای کنترل آفات مختلف استفاده میشود به عنوان نمونه مثل Bt که نوعی باکتری است برای کنترل آفات مختلف استفاده می‌‌گردد یا کفشدوزک هفت نقطه ای که شکارگر شته ها میباشد.